Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Výzva - hotelové služby 1

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu (§9 ods. 9 )

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 2020809780

zastúpené: Ing. Andreou Zahradníkovou, riaditeľkou

v súlade s zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako osoba povinná obstarávať vzmysle § 7, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na hotelové služby súvisiace sorganizovaním seminárov a školení.

1. Názov predmetu obstarávania : hotelové služby súvisiace s organizovaním seminárov a školení.

2. Opis predmetu zákazky: Jedná sa oslužby súvisiace sorganizovaním informačnej aktivity, kde predmetom zákazky je zabezpečiť ubytovanie, stravu aučebné priestory pre predpokladaný počet účastníkov na 2 dni školenia. Pričom samotná informačná aktivita sa bude realizovať 3 – krát. Predpokladaný počet účastníkov na jednom dvojdňovom školení je 40. Počet účastníkov za organizátora - 2 osoby tj. celkom 42.  1. informačná aktivita sa bude realizovať v období február - marec /2014 ,

2. informačná aktivita sa bude realizovať vobdobí 2. Polrok 2014

3. Informačná aktivita sa bude realizovať vobdobí február-marec/2015.

3. Kód CPV predmetu zákazky: 55120000-7

4. Kritériom Výberu úspešného dodávateľa bude: najnižšia cena

5. Predpokladaná hodnota zákazky maximum:

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,

- Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH , sadzba avýška DPH, cena s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

- garancia cien za jednotlivé položky : minimálne 16 mesiacov (ceny požadujeme ako stabilné a nemenné po celú dobu).

strava na 1 účastníka 30€/osoba/deň, cena za učebňu je 176 €/ deň aj s ozvučením. Maximálna cena ubytovania je stanovená na 90€/osoba. Predpokladaný počet účastníkov v 1. deň školenia pre potrebu stravovania je 42 osôb. Potreba ubytovania pre 42 osôb a potreba stravy na 2. deň školenia je 42 osôb. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky celkom pre 1 informačnú aktivitu je 6 652,00 €, pri počte opakovaná 3 – krát je maximálna predpokladaná hodnota zákazky počas celej doby trvania projektu 19 956,00 €

6. Podmienky účasti: zaslanie cenovej ponuky a kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky. Cenovú ponuku je možné predložiť osobne, prípadne poštou. Ponuku nie je možné zasielať elektronicky. Heslo na obálku „ hotelové služby – manažment RV „

7. Lehota predkladania ponúk: do 13.12.2013, do 12:00 hod. na hore uvedenú adresu

8. Termín vyhodnocovania ponúk: 13.12.2013

9. Plánované dodania predmetu zákazky : 1. v období február - marec /2014 ,

                                                                  2. v období 2. Polrok 2014

                                                                  3. v období február-marec/2015.

10. Spôsob vykonania prieskumu trhu: internet, telefonicky, e-mail

11. Zodpovedná osoba za prieskum trhu: Ing. Andrea Zahradníková


V Bratislave, dňa 03. 12. 2013

Ing. Andrea Zahradníková

riaditeľka

 


Späť