Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Výzva - hotelové služby 2

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu (§9 ods. 9 )

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 2020809780

zastúpené: Ing. Andreou Zahradníkovou, riaditeľkou

v súlade s zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako osoba povinná obstarávať v zmysle § 7, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na hotelové služby súvisiace s organizovaním seminárov a školení.

1. Názov predmetu obstarávania: hotelové služby súvisiace s organizovaním seminárov a školení.

2. Opis predmetu zákazky: Jedná sa oslužby súvisiace s organizovaním informačnej aktivity, kde predmetom zákazky je zabezpečiť ubytovanie, stravu aučebné priestory pre predpokladaný počet účastníkov na 3 dni školenia. Pričom samotná informačná aktivita sa bude realizovať 3 – krát. Predpokladaný počet účastníkov na jednom dvojdňovom školení je 15. Počet účastníkov za organizátora - 2 osoby a 1 lektor tj. celkom 18. 1. informačná aktivita sa bude realizovať v období apríl – máj /2014 ,

2. Informačná aktivita sa bude realizovať vobdobí november - december/2014 a

3. Informačná aktivita sa bude realizovať vobdobí január – február/2015

3. Kód CPV predmetu zákazky: 55120000-7

4. Kritériom Výberu úspešného dodávateľa bude : najnižšia cena

5. Predpokladaná hodnota zákazky maximum:

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,

- Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH, sadzba avýška DPH, cena s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

- garancia cien za jednotlivé položky : minimálne 16 mesiacov (ceny požadujeme ako stabilné a nemenné po celú dobu).

strava na 1 účastníka 30€/osoba/deň ,cena za učebňu je 176 €/ deň aj sozvučením. Maximálna cena ubytovania je stanovená na 90€/osoba/noc, pričom účastníci majú nárok byť ubytovaný samostatne. Predpokladaný počet účastníkov v 1., 2. a 3. deň školenia pre potrebu stravovania je 18 osôb. Potreba ubytovania pre 18 osôb na 2 noci. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky celkom pre 1 informačnú aktivitu je 5 388,00 €, pri počte opakovaní 3 – krát to je maximálne 16 164,00 €

6. Podmienky účasti: zaslanie cenovej ponuky a kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky. Cenovú ponuku je možné predložiť osobne, prípadne poštou. Ponuku nie je možné zasielať elektronicky. Heslo na obálku „ Cenová ponuka: hotelové služby – manažérske správanie „Neotvárať.

7. Lehota predkladania ponúk : do 13.12.2013, do 12:00 hod.

8. Termín vyhodnocovania ponúk: 13.12.2013

9. Plánované dodania predmetu zákazky :   1. v období apríl – máj /2014 ,

                                                                     2. v období november - december/2014

                                                                     3. v období január – február/2015

.

10. Spôsob vykonania prieskumu trhu: internet, telefonicky, e-mail

11. Zodpovedná osoba za prieskum trhu: Ing. Andrea Zahradníková


V Bratislave, dňa 03. 12. 2013

Ing. Andrea Zahradníková

riaditeľka

Späť