Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Výzva - kancelárske potreby 1


Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu (§9 ods. 9 )

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 2020809780

zastúpené: Ing. Andreou Zahradníkovou, riaditeľkou

v súlade s zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako osoba povinná obstarávať v zmysle § 7, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na „Obstaranie kancelárskych potrieb, pomôcok a pracovného materiálu"

1. Názov predmetu obstarávania : „Obstaranie kancelárskych potrieb, pomôcok a pracovného materiálu"

2. Opis predmetu zákazky: nevyhnutné náklady na zabezpečenie administratívy projektu, komunikácie a podkladov pre PPA, evidencia dokumentov - papier, písacie potreby, drobný kanc. materiál, tonery, obálky, šanóny, obaly, ceruzky, lepiace pásky , strúhatká a pod. Podrobná špecifikácia spotrebného tovaru - viď. Príloha č . 1

3. Kód CPV predmetu zákazky: 30192000-1

4. Kritériom Výberu úspešného dodávateľa bude: najnižšia cena

5. Predpokladaná hodnota zákazky maximum:

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,

- Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH , sadzba avýška DPH, cena s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

- garancia cien za jednotlivé položky : minimálne 16 mesiacov (ceny požadujeme ako stabilné anemenné po celú dobu).

- Maximálna cena je stanovená na 2 000,00 € aj sDPH.

6. Podmienky účasti: zaslanie cenovej ponuky a kópia dokladu o oprávnenídodať predmet zákazky. Cenovú ponuku je možné predložiť osobne, prípadne poštou. Ponuku nie je možné zasielať elektronicky. Heslo na obálku „ kancelárske potreby – manažment RV„

7. Lehota predkladania ponúk : do 13.12.2013 do 12:00 hod na hore uvedenú adresu

8. Termín vyhodnocovania ponúk: 13.12.2013 o14:00 hod.

9. Plánované dodania predmetu zákazky : 1. v období február - marec /2014 ,

                                                                   2. v období 2. Polrok 2014

                                                                   3. v období február-marec/2015.

10. Spôsob vykonania prieskumu trhu: internet, telefonicky, e-mail

11. Zodpovedná osoba za prieskum trhu: Ing. Andrea Zahradníková


V Bratislave, dňa 03. 12. 2013

Ing. Andrea Zahradníková

riaditeľ


Príloha č.1 – Podrobná špecifikácia potrebného tovaru na organizovanie 1 informačnej aktivity. Tovar je potrebné dodať 3 – krát na každú informačnú aktivitu samostatne.

Kancelársky papier recyk. 10 bal Farebný papier 1 bal

Pero AD2067 09 40 ks

Obaly na dokumenty ES3000 35 40 ks

Blok 40 ks Obálky 2 bal

Ceruzky 40 ks

Náplň do kopírky Samsung SCX-4521F 1 ks

Náplň do tl.HP2600 tyrkys, bor., žltá, čierna 4 ks Popisovač 2 ks

Lepiaca páska 2 ks Pečiatková farba 1 ks Guma 4 ks

Strúhadko 2 ks


 

Späť