Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Výzva - kancelárske potreby 3


Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu (§9 ods. 9 )

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 2020809780

zastúpené: Ing. Andreou Zahradníkovou, riaditeľkou

v súlade s zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako osoba povinná obstarávať v zmysle § 7, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na „Obstaranie kancelárskych potrieb, pomôcok a pracovného materiálu"

1. Názov predmetu obstarávania : „Obstaranie kancelárskych potrieb, pomôcok a pracovného materiálu"

2. Opis predmetu zákazky: nevyhnutné náklady na zabezpečenie administratívy projektu, komunikácie a podkladov pre PPA, evidencia dokumentov - papier, písacie potreby, drobný kanc. materiál, tonery, obálky, šanóny, obaly, ceruzky, lepiace pásky , strúhatká a pod. Podrobná špecifikácia spotrebného tovaru - viď. Príloha č . 1

3. Kód CPV predmetu zákazky: 30192000-1

4. Kritériom Výberu úspešného dodávateľa bude : najnižšia cena

5. Predpokladaná hodnota zákazky maximum:

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,

- Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

- garancia cien za jednotlivé položky : minimálne 16 mesiacov (ceny požadujeme ako stabilné a nemenné po celú dobu).

- Maximálna cena je stanovená na 1 000,00 € aj s DPH.

6. Podmienky účasti: zaslanie cenovej ponuky a kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky. Cenovú ponuku je možné predložiť osobne, prípadne poštou. Ponuku nie je možné zasielať elektronicky. Heslo na obálku „ Cenová ponuka: kancelárske potreby – manažérske správanie „ Neotvárať.

7. Lehota predkladania ponúk: do 18.12.2013 do 12:00 hod na hore uvedenú adresu

8. Termín vyhodnocovania ponúk: 18.12.2013 o 14:00 hod.

9. Plánované dodania predmetu zákazky : 1. v období máj /2014 ,

                                                                    2. v období jún/2014

                                                                    3. v období september/2014

10. Spôsob vykonania prieskumu trhu: internet, telefonicky, e-mail

11. Zodpovedná osoba za prieskum trhu: Ing. Andrea Zahradníková


V Bratislave, dňa 09. 12. 2013

Ing. Andrea Zahradníková

riaditeľPríloha č.1 – Podrobná špecifikácia potrebného tovaru na organizovanie 1 informačnej aktivity. Tovar je potrebné dodať 3 – krát na každú informačnú aktivitu samostatne.


Kancelársky papier recykl. 10 bal

Farebný papier 1 bal

Pero SE2067 10 12 ks

Konferenčný folder 12 ks Obálky 2 bal Náplň do tlač. HP 5400 čierna 1 ks

Spinky do zošívačky 2 ks zakladače 3 ks

Visačky 1 bal

Písacia podložka 2 ks

Lepiaci roller 2 ks

Späť