Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Výzva - webové stránky 1


Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu (§9 ods. 9 )

Regionálna poľnohospodárska apotravinárska komora Bratislava

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 2020809780

zastúpené: Ing. Andreou Zahradníkovou, riaditeľkou

v súlade szákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako osoba povinná obstarávať vzmysle § 7, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na „obstaranie webovej stránky a jej údržba"

1. Názov predmetu obstarávania : „Obstaranie webovej stránky a jej údržba"

2. Opis predmetu zákazky: jedná sa oobstaranie webovej stránky so všetkými náležitosťami.

3. Kód CPV predmetu zákazky: 72400000-4

4. Kritériom Výberu úspešného dodávateľa bude : najnižšia cena

5. Predpokladaná hodnota zákazky maximum:

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,

- Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH, sadzba avýška DPH, cena s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

- garancia cien za jednotlivé položky: minimálne 16 mesiacov (ceny požadujeme ako stabilné anemenné po celú dobu).

Maximálna cena je stanovená pri tvorbe webovej stránky na 50 € /hod (max. 80 hod.)

Maximálna cena je stanovená pri údržbe webovej stránky na 50 € /hod (max. 20 hod.)

6. Podmienky účasti: zaslanie cenovej ponuky a kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky. Cenovú ponuku je možné predložiť osobne, prípadne poštou. Ponuku nie je možné zasielať elektronicky. Heslo na obálku „ Cenová ponuku: tvorba aúdržba webovej stránky – manažment RV „

7. Lehota predkladania ponúk : do 13.12.2013 do 12:00 hod na hore uvedenú adresu

8. Termín vyhodnocovania ponúk: 13.12.2013 o14:00 hod.

9. Plánované dodania predmetu zákazky : rok 2014, 2015

10. Spôsob vykonania prieskumu trhu: internet, telefonicky, e-mail

11. Zodpovedná osoba za prieskum trhu: Ing. Andrea Zahradníková


V Bratislave, dňa 03. 12. 2013

Ing. Andrea Zahradníková

riaditeľka

Späť