Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Výzva - hotelové služby 3


Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu (§9 ods. 9 )

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 2020809780

zastúpené: Ing. Andreou Zahradníkovou, riaditeľkou

v súlade s zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako osoba povinná obstarávať v zmysle § 7, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na hotelové služby súvisiace s organizovaním seminárov a školení.

1. Názov predmetu obstarávania : hotelové služby súvisiace s organizovaním seminárov a školení.

2. Opis predmetu zákazky: Jedná sa o služby súvisiace s organizovaním informačnej aktivity, kde predmetom zákazky je zabezpečiť stravu a učebné priestory s počtom 12 ks počítačov pre predpokladaný počet účastníkov na 3 jednodňové samostatné školenia. Predpokladaný počet účastníkov na jednom jednodňovom školení je 12. Počet účastníkov za organizátora - 2 osoby a 1 lektor tj. celkom 15.

Informačné aktivity sa budú realizovať v období – máj, jún a september /2014 ,

3. Kód CPV predmetu zákazky: 55120000-7

4. Kritériom Výberu úspešného dodávateľa bude : najnižšia cena

5. Predpokladaná hodnota zákazky maximum:

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,

- Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

- garancia cien za jednotlivé položky : minimálne 16 mesiacov (ceny požadujeme ako stabilné a nemenné po celú dobu).

strava na 1 účastníka 30€/osoba/deň , cena za učebňu je 176 €/ deň aj s ozvučením. Cena za prenájom počítačov max. 30€/deň. Predpokladaný počet účastníkov je 15 osôb, pričom školenia sa zúčastní 12 účastníkov a nárok na stravu vzniká okrem účastníkov školenia aj 2 organizátorom a 1 lektorovi tj, na stravu má nárok 15 osôb. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky celkom pre 1 informačnú aktivitu je 656,00 € , pri počte opakovaní 3 – krát to je maximálne 1 968,00 €

6. Podmienky účasti: zaslanie cenovej ponuky a kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky. Cenovú ponuku je možné predložiť osobne, prípadne poštou. Ponuku nie je možné zasielať elektronicky. Heslo na obálku „ Cenová ponuka: hotelové služby – IT „ Neotvárať.

7. Lehota predkladania ponúk : do 18.12.2013, do 12:00 hod.

8. Termín vyhodnocovania ponúk: 18.12.2013

9. Plánované dodania predmetu zákazky : máj, jún a september 2014

10. Spôsob vykonania prieskumu trhu: internet, telefonicky, e-mail

11. Zodpovedná osoba za prieskum trhu: Ing. Andrea Zahradníková


V Bratislave , dňa 09. 12. 2013

Ing. Andrea Zahradníková

riaditeľka

Späť