Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Aktivity pre členov

    Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora so sídlom v Bratislave, zriadená Zákonom č. 30/1992 a podľa § 4, ods.1 poskytuje svojim členom vo svojej územnej pôsobnosti najmä informačné a poradenské služby vo veciach spojených s podnikaním, organizuje vzdelávaciu činnosť, poradenskú činnosť a edičnú činnosť podporuje výskum, presadzuje spoločné podnikateľské záujmy svojich členov, pričom zlaďuje záujmy medzi jednotlivými odbormi podnikania, dbá o ochranu svojich členov pred nepoctivým obchodným stykom, stará sa o ich propagáciu a spolupracuje s inými komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku i v zahraničí. Komora spolupracuje v oblasti odborného vzdelávania so vzdelávacími inštitúciami Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

 Hlavné činnosti pre členov počas roka : 
- informačná a poradenská činnosť
- vzdelávacia činnosť z právnych predpisov a opatrení v oblasti podnikania
- regionálne aktivity