Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

O nás

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave, ktorá je regionálnym zastúpením Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), predstavuje neštátnu, verejnoprávnu a samosprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike. 

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave, ktorá je regionálnym zastúpením Slovenskej poľnohospodárskej 

    Členmi RPPK Bratislava sú fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a obchodných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ako aj samosprávne organizácie v rezorte pôdohospodárstva a iné subjekty. V záujme presadzovania oprávnených záujmov svojich členov komora navzájom spolupracuje s príslušnými štátnymi. Svoju činnosť realizuje RPPK Bratislava prostredníctvom svojho zastúpenia v Bratislave . Regionálne komory nemusia byť organizované, iba teritoriálne a môžu byť zakladané aj na inom ako územnom princípe. Členstvo v komore je dobrovoľné.

Vnútorná komunikácia

    Vnútorná komunikácia SPPK sa orientuje na organizačné zložky i členskú základňu. Základnými komunikačnými nástrojmi sa stali internet, elektronická pošta, ale aj riadne porady a stretnutia profesijných pracovníkov a členov, na ktorých sa diskutuje o aktuálnych problémoch agropotravinárskeho komplexu, ich riešení a o ďalšej činnosti samosprávy. 

Výhody    
K výhodám patrí skutočnosť, že RPPK Bratislava úzko spolupracuje s SPPK ktorá združuje podnikateľov v poľnohospodárstve, potravinárstve i službách pre agropotravinársky komplex, čo utvára dostatočne širokú platformu na riešenie zásadných otázok, tvorbu odborných stanovísk a formulovanie spoločnej stratégie postupu voči štátnej správe, zákonodarným orgánom i zahraničným inštitúciám a organizáciám.

    Spomedzi všetkých samosprávnych inštitúcií SPPK disponuje najrozsiahlejšou a najlepšou informačnou technikou, čo jej umožňuje pružne šíriť informácie medzi podnikateľské subjekty. Stala sa tiež pripomienkovacím miestom pri tvorbe legislatívnych noriem rámcujúcich podnikateľské prostredie, a je členom viacerých európskych mimovládnych organizácií poľnohospodárov a potravinárov. 

Poľnohospodárstvo a služby    
Na úseku poľnohospodárstva a služieb sa RPPK Bratislava spolu s SPPK prednostne sústreďujú najmä na: - spoluprácu s domácimi i zahraničnými partnermi a organizáciami pri úprave právnych noriem, dotýkajúcich sa podnikania v poľnohospodárstve,- zastupovanie záujmov členskej základne v odborných komisiách Ministerstva pôdohospodárstva SR pre hlavné poľnohospodárske komodity,- presadzovanie záujmov členov na medzinárodnom fóre - v komoditných pracovných a poradných skupinách, ako aj na zasadaniach predsedníctva Výboru profesionálnych poľnohospodárskych organizácií (COPA),- priebežné monitorovanie situácie na trhu s ťažiskovými poľnohospodárskymi komoditami a predkladanie návrhov na riešenie aktuálnych problémov,- monitorovanie postupu a výsledkov sezónnych poľnohospodárskych prác,- poskytovanie nevyhnutných služieb pre zväzy prvovýrobcov bez vlastného administratívneho aparátu,- organizovanie pravidelných stretnutí so zástupcami samosprávnych organizácií poľnohospodárskej prvovýroby za účelom vzájomnej výmeny informácií,- spoluprácu so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri hľadaní riešení a možných nových smerov vývoja v sektore poľnohospodárskej výroby na Slovensku,

- organizáciu školení, seminárov a inej vzdelávacej činnosti pre poľnohospodárov bez ohľadu na veľkosť a formu ich podnikania. 

Členstvo v medzinárodných organizáciách    
V záujme účinného presadzovania záujmov podnikateľov na pôde a vo výrobe potravín je SPPK členom nasledovných medzinárodných organizácií: - Výboru profesionálnych poľnohospodárskych organizácií (COPA) a Generálnej konfederácie poľnohospodárskych družstiev v EÚ (COGECA),- Konfederácie potravinárskeho a nápojového priemyslu EÚ (CIAA).

    Okrem toho sú členské zväzy, združenia a únie členmi medzinárodných profesijných organizácií, čo umožňuje plnohodnotné zapojenie samosprávnych štruktúr SR do zahraničných aktivít, súvisiacich s agropotravinárskym komplexom. 

Spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi    
Pri ovplyvňovaní tvorby legislatívnych noriem, rámcujúcich podnikateľské prostredie, a pri presadzovaní svojich požiadaviek RPPK Bratislava spolu s SPPK komunikujú s orgánmi štátnej správy i parlamentom. V snahe o skvalitňovanie podnikateľského prostredia podpísala rámcovú dohodu o spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, ktorá sa v praxi dopĺňa čiastkovými rámcovými dohodami na konkrétne aktivity a zámery.    V súčinnosti so štátnymi inštitúciami SR (colná správa, daňové riaditeľstvo, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a pod.) SPPK organizuje aktuálne školenia a semináre k aplikácii novej legislatívy. Za dôležitú považuje tiež spoluprácu so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri hľadaní riešení a možných nových smerov vývoja v sektore poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na Slovensku.

    Osobitnú pozornosť venuje SPPK rozvíjaniu zahraničných vzťahov. Z jej iniciatívy sa od roku 1998 začali pravidelne stretávať vrcholní predstavitelia agrárnych komôr krajín Visegrádskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko), k čomu neskôr pristúpili aj podobné summity národných potravinárskych federácií týchto štátov. Okrem toho sa SPPK aktívne zapája do činnosti medzinárodných organizácií COPA/COGECA a CIAA, čo využíva - okrem iného - na zísakvaní informácií pre svojich členov o vývoji európskej potravinárskej a agrárnej legislatívy i na účasť v medzinárodných projektoch. Rovnako sa snaží nadväzovať a rozvíjať dvojstranné vzťahy s agrárnymi a potravinárskymi mimovládnymi organizáciami v iných krajinách. 

Potravinárstvo a obchod    
Na úseku potravinárstva a obchodu plní RPPK Bratislava spolu s SPPK najmä nasledovné úlohy a funkcie:- aktívne spolupracuje s Konfederáciou potravinárskeho a nápojového priemyslu EÚ (CIAA),- sleduje a členom poskytuje informácie, týkajúce sa európskej potravinárskej legislatívy,- v spolupráci so štátnymi inštitúciami SR (colná správa, daňové riaditeľstvo, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a pod.) organizuje aktuálne školenia a semináre k aplikácii novej legislatívy,- vypracováva ekonomické analýzy vývoja potravinárskeho priemyslu a zahraničného obchodu s agropotravinárskym tovarom,- spolupracuje s partnerskými potravinárskymi organizáciami z ostatných vyspelých krajín,- zameriava sa na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže a zamedzenie ich porušovania, ku ktorému dochádza najmä uplatňovaním dumpingových cien potravinárskych výrobkov v obchode,

- sústreďuje, triedi a vyhodnocuje zahraničnú legislatívu upravujúcu pôsobenie obchodných reťazcov a dáva podnety na kontroly dodržiavania zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch na tovar, ktorým sú potraviny.