Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Ako sa stať členom?

Vážený agropodnikatelia okresu a kraja Bratislava

    Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora so sídlom v Bratislave, ktorá je regionálnym zastúpením Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ako samosprávna organizácia zastupujúca poľnohospodárov a potravinárov sa snaží o v súčasnej dobe „nevyhnutné" združovanie sa všetkých subjektov podnikajúcich v týchto odvetviach. 

    Dôvod je jednoduchý - stabilita celého odvetvia, presadzovanie praktických názorov svojich členov na celoštátnej a regionálnej úrovni. V neposlednom rade, aj v rámci Európskeho spoločenstva je dôležité obhajovanie oprávnených nárokov na vyrovnávanie diskriminácií v podnikaní a mnoho ďalších prospešných aktivít. Je veľmi dôležité, aby sa legislatíva neprijímala, bez praktického poznania skutočnosti, ale aby ste sa mohli k tomu vyjadriť a prípadne aj zmeniť určité veci v prospech zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku.

Ako členovia tejto samosprávnej organizácie získate:
- členstvo v najväčšej samosprávnej inštitúcii v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK)
- vyjadrovať sa k zmenám zákonov, nariadení vlády a vyhlášok na úrovni Slovenska a Európskej únii a získavať prehľady v legislatívnej oblasti
- poradenstvo na regionálnej úrovni, formou usmernení a pomoci z aktuálne vzniknutými problémami v praktickom živote, ktoré Vás trápia
- vzdelávanie rôznymi školeniami a seminármi, kde sa môžete dozvedieť nové informácie a čerpať skúsenosti od iných poľnohospodárov a potravinárov počas týchto stretnutí
- v prípade zadania Vašej e-mailovej adresy, budete mať aktuálny prehľad o dianí v okrese a na Slovenku. Pravidelným zasielaním elektronickou poštou prehľadov tlače, ponúk od firiem, novo prijatých právnych predpisov, aktuálnych výziev a usmernení pri čerpaní podpôr, pozvánok na rôzne školenia a semináre, spracovaných analýz, štatistických údajov a monitoringov priebehu jarných, žatevných a jesenných prác za okres, SR a mnoho ďalších informácií
- ak nemáte internetové pripojenie môžete získať informácie v tlačenej forme pri vydaní „Spravodaja RPPK Bratislava", budú Vám zaslané na Vašu adresu
- počas roka sa organizujú akcie pre pestovateľov „Dni poľa" a pre chovateľov „Chovateľský deň", kde sa tiež dozviete veľa nových odborných informácii, ale aj praktické ukážky porastov a zvierat, na ktoré Vás včas informuje RPPK Bratislava prostredníctvom e-mailu.
- v neposlednom rade v tejto modernej dobe internetu získate možnosť samostatného získavania denných informácii, analýz, rád a prehľadov z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva formou ich prezerania cez stránky komory:
www.rppkba.sk a www.sppk.sk

Zaslaním vyplnenej, podpísanej prihlášky a následným prijatím za člena predstavenstvom, získate „prístupové meno a heslo" na uvedené internetové stránky. 

Kto sa môže stať členom poľnohospodárskej a potravinárskej komory:
- Fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve, v biologických, technických, v obchodných, vedeckých a výskumných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo
- Samosprávne organizácie združujúce fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblastiach uvedených v predchádzajúcom odseku
- Iné fyzické a právnické osoby, ako sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch 

ČLENSTVO V KOMORE JE DOBROVOĽNÉ. 

Aby si sa stal teraz plnohodnotným členom podľa Stanov RPPK Bratislava vyplň prihlášku a pošli ju na adresu:
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava
Zahradnícka 21
811 01 Bratislava

Prihláška za člena komory
DOC dokument, veľkosť 38 kB