Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Výzva - kancelárske potreby 2

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 2020809780
zastúpené: Ing. Andreou Zahradníkovou, riaditeľkou
v súlade s zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako osoba povinná obstarávať v zmysle § 7, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na  „Obstaranie kancelárskych potrieb, pomôcok a pracovného materiálu"

 1. Názov predmetu obstarávania: „Obstaranie kancelárskych potrieb, pomôcok a pracovného materiálu"
 2. Opis predmetu zákazky: nevyhnutné náklady na zabezpečenie administratívy projektu, komunikácie a podkladov pre PPA, evidencia dokumentov - papier, písacie potreby, drobný kanc. materiál, tonery, obálky, šanóny, obaly, ceruzky, lepiace pásky, strúhatká a pod. Podrobná špecifikácia spotrebného tovaru - viď. Príloha č . 1
 3. Kód CPV predmetu zákazky: 30192000-1
 4. Kritériom Výberu úspešného dodávateľa bude : najnižšia cena
 5. Predpokladaná hodnota zákazky maximum:  
  cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
  • Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.
  • garancia cien za jednotlivé položky : minimálne 16 mesiacov (ceny požadujeme ako stabilné a nemenné po celú dobu).
  • Maximálna cena je stanovená na 1 500,00 € aj s DPH. 
 6. Podmienky účasti: zaslanie cenovej ponuky a  kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky. Cenovú ponuku je možné predložiť osobne, prípadne poštou. Ponuku nie je možné zasielať elektronicky. Heslo na obálku „ Cenová ponuka: kancelárske potreby – manažérske správanie „ Neotvárať.
 7. Lehota predkladania ponúk : do 13.12.2013 do 12:00 hod na hore uvedenú adresu
 8. Termín vyhodnocovania ponúk: 13.12.2013 o 14:00 hod. 
 9. Plánované dodania predmetu zákazky :
  1. v období  apríl – máj /2014 ,
  2. v období  november - december/2014 
  3. v období január – február/2015
 10. Spôsob vykonania prieskumu trhu: internet, telefonicky, e-mail
 11. Zodpovedná osoba za prieskum trhu: Ing. Andrea Zahradníková

V Bratislave , dňa 03. 12. 2013
Ing. Andrea Zahradníková
riaditeľ

Príloha č.1 – Podrobná špecifikácia potrebného tovaru na organizovanie 1 informačnej aktivity. Tovar je potrebné dodať 3 – krát na každú informačnú aktivitu samostatne. 

Kancelársky papier recykl. 10 bal
Farebný papier 1 bal
Pero SE2067  10 15 ks
Konferenčný folder s kalk. 15 ks
Obálky 2 bal
Náplň do tlačiarne tyrkys, bordová, žltá 3 ks
Náplň do tlač. HP LaserJet 2600 čierna 1 ks
Strúhatko 2 ks
Popisovač 2 ks
Späť