Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Výzva - propagačné predmety 2

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu (§9 ods. 9 )

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 2020809780

zastúpené: Ing. Andreou Zahradníkovou, riaditeľkou

v súlade s zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako osoba povinná obstarávať vzmysle § 7, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na „obstaranie propagačných predmetov - reklamné služby"

1. Názov predmetu obstarávania: „Obstaranie propagačných predmetov"

2. Opis predmetu zákazky: jedná sa oobstaranie diárov aUSB kľúčov označených povinným logom súvisiacim s PRV 2007-2013 asamotným názvom informačnej aktivity vpočte 15 ks/diár na 1 samostatnú informačnú aktivitu a 15 ks / USB kľúč na 1 samostatnú informačnú aktivitu. Informačná aktivita sa opakuje 3 krát. Celkom dodané množstvo počas celej doby realizácie projektu je 45 ks/diár a 45 ks /USB kľúč.

3. Kód CPV predmetu zákazky: 79341000-6

4. Kritériom Výberu úspešného dodávateľa bude: najnižšia cena

5. Predpokladaná hodnota zákazky maximum:

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,

- Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH , sadzba avýška DPH, cena s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

- garancia cien za jednotlivé položky : minimálne 16 mesiacov (ceny požadujeme ako stabilné anemenné po celú dobu).

- Maximálna cena je stanovená na 8,00 € /ks aj sDPH za diár.

- Maximálna cena je stanovená na 9,70 € /ks aj sDPH za USB kľúč

6. Podmienky účasti: zaslanie cenovej ponuky a kópia dokladu o oprávnení

dodať predmet zákazky. Cenovú ponuku je možné predložiť osobne, prípadne poštou. Ponuku nie je možné zasielať elektronicky. Heslo na obálku „ Cenová ponuka: propagačné predmety – manažérske správanie „Neotvárať. Cenovú ponuku je potrebné predložiť na 1 samostatné školenie tj. na počet 15 účastníkov.

7. Lehota predkladania ponúk: do 13.12.2013 do 12:00 hod na hore uvedenú adresu

8. Termín vyhodnocovania ponúk: 13.12.2013 o14:00 hod.

9. Plánované dodania predmetu zákazky : 1. v období apríl – máj /2014 ,

                                                                   2. v období november - december/2014

                                                                   3. v období január – február/2015

10. Spôsob vykonania prieskumu trhu: internet, telefonicky, e-mail

11. Zodpovedná osoba za prieskum trhu: Ing. Andrea Zahradníková


V Bratislave, dňa 03. 12. 2013

Ing. Andrea Zahradníková

riaditeľka

Späť